Poučení o ochraně osobních údajů

Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (v textu rovněž jako "Nařízení").

Totožnost Správce: CAMARET, s.r.o. se sídlem Holečkova 165/125, Praha 5, IČ 26698901, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88176 dále 

Kontaktní údaje Správce: poštovní adresa: Všěchromy 26, 251 63 Strančice, e-mail: helena.stetinova@camaret.cz, tel. +420 777 707 321

Odpovědná osoba pro ochranu osobních údajů: Ing. Helena Štětinová, LL.M., e-mail: helena.stetinova@camaret.cz

Účel zpracování osobních údajů: Poskytované daňové, účetní a insolvenční poradenství odle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Níže uvedené osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro výše uvedené účely, nikoliv pro nabízení roduktů a služeb.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše: 

identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu); 

kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa).

Poskytnutí osobních údajů pro uvedený účel není zákonným ani smluvním požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Udělíte-li souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat (viz sekce "Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?"). Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb však nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo. Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů: Správce, obchodní partneři, osoby zprostředkovávající a vykonávající pro Správce obchody a služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se Správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Doba uložení osobních údajů: Správce uloží osobní údaje na dobu do 10 let od udělení souhlasu. Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů? Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email Správce. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Právo na přístup k osobním údajům Máte právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou Správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:  účelech zpracování;  kategoriích dotčených osobních údajů;  příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;  plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo neníli ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;  existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;  právu podat stížnost u dozorového úřadu;  veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (v textu rovněž jako "Nařízení"). Totožnost Správce: ARET Praha s.r.o. se sídlem Štěrboholská 185/28, 102 00 Praha 10, Hostivař, IČ: 25113852, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka-50727 (dále jen jako "Správce"). Kontaktní údaje Správce: poštovní adresa: Štěrboholská 185/28, 102 00 Praha 10, Hostivař email: office@aret.cz telefon klientské linky: 224 323 841. Odpovědná osoba pro ochranu osobních údajů: MgA. Miroslav Bárta, barta@aret.cz Účel zpracování osobních údajů: Nabízení obchodu a služeb na podkladě uděleného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Níže uvedené osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení produktů a služeb, jež Správce realizuje sám, nebo zprostředkovaně obchodními partnery jménem Správce na základě smlouvy o obchodním zastoupení. Aktuální seznam obchodních partnerů je k dispozici na www.aret.cz. Za tímto účelem zpracováváme Vaše:  identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu);  kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa). Poskytnutí osobních údajů pro uvedený účel není zákonným ani smluvním požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Udělíte-li souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat (viz sekce "Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?"). Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb však nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo. Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů: Správce, obchodní partneři, osoby zprostředkovávající a vykonávající pro Správce obchody a služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se Správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Doba uložení osobních údajů: Správce uloží osobní údaje na dobu do 10 let od udělení souhlasu. Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů? Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email Správce. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Právo na přístup k osobním údajům Máte právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou Správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:  účelech zpracování;  kategoriích dotčených osobních údajů;  příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;  plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo neníli ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;  existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;  právu podat stížnost u dozorového úřadu;  veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
 tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování. Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je Správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Právo na opravu Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Právo na výmaz Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:  osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;  odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;  osobní údaje byly zpracovány protiprávně;  osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní  povinnosti;  osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:  splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;  pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Právo na omezení zpracování Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:  popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;  zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;  Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické nohy nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu. Právo na přenositelnost údajů Máte právo, aby Správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Jak můžete svá práva uplatnit? Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním Správce na poštovní adrese: Štěrboholská 185/28, 102 00 Praha 10 - Hostivař, email: office@aret.cz, telefon klientské linky: 224 323 841. Způsob poskytnutí informací: Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li Správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě. Právo podat stížnost: Ohledně činnosti Správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu Správce: Štěrboholská 185/28, 102 00 Praha 10 - Hostivař, email: office@aret.cz, telefon klientské linky: 224 323 841, osobně v sídle Správce. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, Správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.