Poučení o ochraně osobních údajů

Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (v textu rovněž jako "Nařízení").

Totožnost Správce: CAMARET, s.r.o. se sídlem Holečkova 165/125, Praha 5, IČ 26698901, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88176 dále 

Kontaktní údaje Správce: poštovní adresa: Všěchromy 26, 251 63 Strančice, e-mail: helena.stetinova@camaret.cz, tel. +420 777 707 321

Odpovědná osoba pro ochranu osobních údajů: Ing. Helena Štětinová, LL.M., e-mail: helena.stetinova@camaret.cz

Účel zpracování osobních údajů: Poskytované daňové, účetní a insolvenční poradenství odle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Níže uvedené osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro výše uvedené účely, nikoliv pro nabízení roduktů a služeb.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše:

identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu); 

kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa).

Poskytnutí osobních údajů pro uvedený účel není zákonným ani smluvním požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Udělíte-li souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat (viz sekce "Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?"). Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb však nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo. Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů: Správce, obchodní partneři, osoby zprostředkovávající a vykonávající pro Správce obchody a služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se Správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Doba uložení osobních údajů: Správce uloží osobní údaje na dobu do 10 let od udělení souhlasu. Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů? Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email Správce. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Právo na přístup k osobním údajům Máte právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou Správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o: účelech zpracování; kategoriích dotčených osobních údajů; příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo neníli ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby; existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování; právu podat stížnost u dozorového úřadu; veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů.