Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů
Tento dokument definuje podmínky ochrany osobních údajů dle nařízení (EU) 2016/679 GDPR, které jsou platné pro webové stránky, webové služby, cloudové služby a aplikace provozované zejména na doménách www.camaret.cz, stetinova-insolvence.cz, czechiae-consulting.cz

Společnost CAMARET, s.r.o.

tímto prohlašuje, že veškeré poskytované služby, jakož i procesní postupy a opatření, jsou v souladu s nařízením (EU) 2016/679 GDPR.

I. Totožnost správce osobních údajů:
CAMARET, s.r.o. se sídlem Holečkova 165/125, Praha 5, IČ 26698901, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88176 dále "Poskytovatel")

II. Ochrana osobních údajů
Tato část podmínek popisuje vztah, kdy Poskytovatel sbírá data pro vlastní potřebu a je tedy správcem osobních údajů. Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen: "GDPR". Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.  Při objednávce produktů Poskytovatele jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro správné poskytování poradenství (zejména jméno, adresa, rodné číslo, datum narození, bankovní spojení, rodná čísla rodinných příslušníků) Účelem zpracování osobních údajů je poskytování daňového, účetního a ekonomického poradenství vyplývajícíhoze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Poskytovatel pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatelů webhostingu, serverhousingu, cloudových služeb, účetních a daňových softwarů.Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel se subdodavateli uzavřel smlouvu, nebo se subdodavatel prokázal certifikací, či závaznou deklarací, o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů v perimetru spadajícího do jeho přímé odpovědnosti. Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. 7. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Všechna tato práva jejich uplatnění jsou podrobně popsána v dokument "Poučení o ochraně osobních údajů", které jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit. 10. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR. 11. Uživatel závazným potvrzením objednávky: 1. souhlasí s použitím svých osobních údajů také pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji než 1x týdně, a zároveň 2. prohlašuje, že zasílání informací dle odst. 7.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle odst. 7.4.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí. 3. Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat odesláním požadavku na emailovou adresu office@aret.cz. 12. Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

III. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem jsou určeny  písemně uzavřenou Smlouvou o ochraně osobních údajů. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele.  K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů. právněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici. 8. Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. III.7 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona. 9 Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil. Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

IV. Závěrečná ustanovení . Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 777 707 321, e-mail: helena.stetinova@camaret.cz

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24. 5. 2018.
Za společnost CAMARET, s.r.o. jednatelka společnosti Ing. Helena Štětinová, LL.M.